Adatkezelési

Szabályzat

I. Pest Megyei Polgárőr Szövetség

Elnök: Dr. Bilisics Péter +36-30-9443856; bilisics@pmpsz.hu
Székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi utca 2.
Hétfő – péntek 8-16 óra között vagy előzetes egyeztetés alapján
Levelezési cím: 2040 Budaörs, Pf: 525.
Iroda és gazdaság vezető: Varga Kata +36-20-4549800; kata@pmpsz.hu
Általános ügyvitel: Vidovenyecz Erika +36-20-7793707; erika@pmpsz.hu
Mobilkommunikáció: Vincze Gyula +36 30-930-3767; vinczegy@pmpsz.hu

Kommunikációs Szakreferens: Lőwinger Zoltán Mihály  +3670-45-49-15; sajto@pmpsz.hu
PMPSZ szakmai ügyelet (0-24 órában): +36-23-414126; +36-20-4002591
email: ugyelet112@gmail.com ; ugyelet@pmpsz.hu
Viber: +36204002591 fontos +36 al beírni mert úgy ismeri fel !
Skype: ugyelet112    név: Diszpécser Ügyelet

A Társaság által alkalmazott adatvédelmi irányelvek:

1., Az Szolgáltató, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

 

2., Az Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető, a Szolgáltató által üzemeltetett Jegy.hu weblap kezdő oldalának láblécében.

 

3., A Szolgáltató jogosult az Adatkezelés tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Az Adatkezelési tájékoztató módosításának esetén a Szolgáltató a felhasználót a változások Jegy.hu oldalon történő közzététele útján értesíti. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési tájékoztatót.

 

4., A Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Szolgáltató adatkezelési gyakorlatát a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

 

5., A Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról (Infotv.); – Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 

– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 

– 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 

– 2007. évi CXXXVI. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

 

6., A Szolgáltató a személyes adatokat a GDPR-ban szereplő jogalap alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

 

7., A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely Személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az Adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy a Személyes adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.

 

8., Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott Személyes adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Teljes adatkezelés letöltése